ประจำวันที่ 19 มกราคม. 2564

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน