ประจำวันที่ 19 มกราคม. 2564

แรงงานนอกระบบ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน