ประจำวันที่ 19 มกราคม. 2564

ผู้ต้องขัง/เยาวชนในสถานพินิจ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน