ประจำวันที่ 19 มกราคม. 2564

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน