ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม2,0002,1322,102
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ2,0002,1322,102