ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม2,0002,1322,042
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ2,0002,1322,042