ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม2,0001,1041,099
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ2,0001,1041,099