ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม210174174
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่210174174