ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม210224224
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่210224224