ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 ชั่วโมง2121
2การพัฒนาศักยภาพช่างกายอุปกรณ์และช่างผู้รับผิดชอบการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 18 ชั่วโมง5050
3การพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น 12 ชั่วโมง111111
4ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 35 ชั่วโมง4242