ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 0 ชั่วโมง2020
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 18 ชั่วโมง88
3การฝึกเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 ชั่วโมง1111

ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ80
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร1111
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์2020