ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 18 ชั่วโมง164164
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 ชั่วโมง222220
3ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง88
4นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง2424

ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1พนักงานนวดไทย2424
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร220158
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก16383
4ช่างเคาะตัวถังรถยนต์88