ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง1513
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง1010
3การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชั่วโมง2222

ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร1010
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3530