ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 18 ชั่วโมง7979
2ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง22
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 ชั่วโมง107107

ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างซ่อมรถยนต์22
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร107107
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก7976