ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1สาขาอาชีพช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 3 60 ชั่วโมง108
2ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ2 42 ชั่วโมง1511
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 50 ชั่วโมง4339
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชั่วโมง3026
5ช่างฉาบยิปซัม ระดับ 1 60 ชั่วโมง1616
6ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 ชั่วโมง1510

ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างฉาบยิปซัม1615
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร3634
3ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม1010
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2519
5ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง1916