ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรรถยกแบบใช้เครื่องยนต์ 18 ชั่วโมง1916
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชน์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชั่วโมง2121

ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน1616
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2012