ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย ระดับ 1 18 ชั่วโมง2424
2ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชั่วโมง1817

ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1พนักงานนวดไทย2424
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก1717