ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1(เหล็กหนา) 60 ชั่วโมง2020
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 50 ชั่วโมง4747
3ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
4การประกอบอาหารไทย ระดับ 1 30 ชั่วโมง1515

ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างสีรถยนต์2020
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร2117