ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 18 ชั่วโมง1413
2พนักงานนวดไทย ระดับ 1 18 ชั่วโมง2525
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 ชั่วโมง1010
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชั่วโมง1111

ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1พนักงานนวดไทย2525
2ผู้ประกอบอาหารไทย1313
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร104
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก117