ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไม้เครื่องเรือน 60 ชั่วโมง2020
2ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 60 ชั่วโมง2020
3ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 60 ชั่วโมง2424

ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้าทดสอบ จำนวนผู้ผ่านทดสอบ
1ช่างเครื่องเรือนไม้2011
2ช่างไม้ก่อสร้าง2012
3ช่างเชื่อมแม็ก248