จำนวนผู้สมัครฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ (แรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19) ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 19:05:22
ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนผู้สมัครผ่านเว็บไซต์กรม จำนวนผู้สมัครที่ประสานงานแล้ว จำนวนผู้สมัครที่ยังรอเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวนผู้สมัครที่ได้เข้ารับการฝึก
รวม
0000