ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม300309309
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี202020
2สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ202222
3สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ202020
4สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร202020
5สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก202020
6สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล202020
7สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี202020
8สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา202020
9สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง202020
10สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม202020
11สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี202222
12สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม202020
13สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน202020
14สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา202020
15สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต202525