ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม1205453
1สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน1205453