ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

ส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม305453
1สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน305453