ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม30010481
1กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ30010481