ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มผลิตภาพและการลดความสูญเสียในกระบวนการ 12 ชั่วโมง4545
2เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและพัฒนาช่องทางการขายยุคดิจิทัล 12 ชั่วโมง2020
3การแก้ไขปัญหาคุณภาพโดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือแก้ปัญา 7 อย่าง (7 QC Tools) 12 ชั่วโมง4949