ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมไฟฟ้า (เชื่อมโครงสร้าง) 30 ชั่วโมง2020
2ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง100
3การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 ชั่วโมง2010
4การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด 18 ชั่วโมง2423
5ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง86
6ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง5757
7การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชั่วโมง2020
8ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง40
9เทคนิคการก่ออิฐ 18 ชั่วโมง2323