ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 1 30 ชั่วโมง2020
2การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020
3การสร้างสรรค์งานบริการสู่ความเป็นเลิศ 18 ชั่วโมง2020