ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนากระบวนงานซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 1 18 ชั่วโมง2020
2การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการจัดทำมาตรฐานการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต 12 ชั่วโมง8080