ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง2020
2ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 ชั่วโมง2020
4มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 18 ชั่วโมง4040