ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 12 ชั่วโมง2020
2การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการวิเคราะห์ ปรับปรุงและการลดการสูญเสียในการปฏิบัติงาน 12 ชั่วโมง8080