ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเครื่องแกง 30 ชั่วโมง2020
2การจักสาน 30 ชั่วโมง4040
3การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020