ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง21
2การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง4038
3ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง239
4ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2018
5ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง54
6การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง1715
7การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง2016
8ช่างพ่นสีรถยนต์ 420 ชั่วโมง53
9ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง22
10การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2525