ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการแปรรูปวัตถุดิบเพื่อการจักสาน 12 ชั่วโมง2020
2กระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการแก้ปัญหา 12 ชั่วโมง8989
3การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 18 ชั่วโมง66