ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปรับทัศนคติ สื่อสารภายในองค์กร การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการสูญเสียในการทำงาน โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ 12 ชั่วโมง8080
2การวิเคราะห์สาเหตุต้นตอของปัญหาเพื่อการเพิ่มผลผลิต 12 ชั่วโมง4040
3กระบวนการแก้ปัญหาและการเพิ่มผลิตภาพแรงงานด้วยกิจกรรม QCC 12 ชั่วโมง4141
4การประยุกต์ระบบโซล่าเซลเพื่อการเกษตร 12 ชั่วโมง2020