ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปักลูกปัดและเลื่อมบนผ้าปาเต๊ะ 30 ชั่วโมง4040
2การทำขันหมากไทยพุทธ 30 ชั่วโมง4040
3การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2017