ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ 30 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง2727