ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผ้าบาติก 30 ชั่วโมง2020
2การทำเบเกอรี่ 18 ชั่วโมง4040
3ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง135
4ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 18 ชั่วโมง4242
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง2020
6ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง139
7เทคโนโลยีการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประหยัดพลังงาน 30 ชั่วโมง2323
8การแปรรูปและการถนอมอาหารประเภทผลไม้ 18 ชั่วโมง2020
9นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง4038
10เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง3434
11การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 18 ชั่วโมง2020
12ช่างติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มพลังงานโซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง2424
13ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง1310
14การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชั่วโมง2121