ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง1310
2การแปรรูปและการถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง2020
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง2020
4ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 18 ชั่วโมง4242
5การทำผ้าบาติก 30 ชั่วโมง2020
6นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง4038
7การทำเบเกอรี่ 18 ชั่วโมง4040
8การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชั่วโมง2121
9ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง139
10การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 18 ชั่วโมง2020
11ช่างซ่อมจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง135
12เทคนิคการใช้และการบำรุงรักษารถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง3434
13ช่างติดตั้งระบบสมาร์ทฟาร์มพลังงานโซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง2424
14เทคโนโลยีการติดตั้งฝ้าเพดานและผนังภายในอาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อประหยัดพลังงาน 30 ชั่วโมง2323