ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
2ยกระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง2727
3การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง3737
4ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง5252
5การประสานงานที่ดีภายในองค์กร 18 ชั่วโมง2020
6ช่างแต่งผมบุรุษ 420 ชั่วโมง4242
7ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง55
8การสร้างพฤติกรรมในการทำงานเพื่อพัฒนาสู่ Thailand 4.0 18 ชั่วโมง2020
9เทคนิคการซ่อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ 30 ชั่วโมง2121