ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ 12 ชั่วโมง160160
2การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 12 ชั่วโมง2929