ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง (บะบ๋า) 30 ชั่วโมง1616
2การทำผ้าบาติก 30 ชั่วโมง2525
3การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 30 ชั่วโมง2525