ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ทัศนคติและมาตรฐานในงานบริการ 12 ชั่วโมง4242
2การบริหารวัสดุคงคลังและการจัดการคลังสินค้า 12 ชั่วโมง4141
3การเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต/บริการ 12 ชั่วโมง6767
4การบริหารจัดการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต 12 ชั่วโมง4242