ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเมนูนิยม 12 ชั่วโมง2121
2ทัศนคติและมาตรฐานในงานบริการ 12 ชั่วโมง4040
3การบริหารจัดการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต 12 ชั่วโมง4040