ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มผลิตภาพและการลดความสูญเสียในกระบวนการปฏิบัติงาน 12 ชั่วโมง2525
2การบริหารจัดการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต 12 ชั่วโมง4040
3ทัศนคติและมาตรฐานในงานบริการ 12 ชั่วโมง4040