ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 30 ชั่วโมง2020
2การสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2121
3การเพ้นสีกากเพชรบนผ้าปาเต๊ะแบบ 3 มิติ 18 ชั่วโมง2121