ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการผลิต 12 ชั่วโมง2626
2การเพิ่มผลิตภาพด้วยการวิเคราะห์ ปรับปรุง และการลดการสูญเสียในการปฏิบัติงาน 12 ชั่วโมง8181