ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1STEM Workforce เพื่อการพัฒนาการให้บริการในการเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ 12 ชั่วโมง9090
2การตัดเย็บชุดไทยจิตลดา 12 ชั่วโมง2020