ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประดิษฐ์ดอกไม้จากริบบิ้นและเศษผ้า 30 ชั่วโมง2020
2การมัดย้อม 30 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020