ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิผล 12 ชั่วโมง5050
2การสร้างการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 12 ชั่วโมง2020
3STEM Workforce เพื่อการปรับปรุงการทำงาน 12 ชั่วโมง4040