ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประดิษฐ์พานพุ่มพุทธบูชา 18 ชั่วโมง2020
2การตัดเย็บหมอนรองคอ 18 ชั่วโมง2020
3การประกอบอาหารว่างและขนม 30 ชั่วโมง2020