ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง2121
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
3การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง2525
4ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง21
5ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ชั่วโมง2020
6การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชั่วโมง3131
7เทคนิคการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมง2020
8ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง55