ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
2ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง55
3ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง21
4สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง2121
5ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ชั่วโมง2020
6การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง2525
7เทคนิคการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมง2020
8การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1 30 ชั่วโมง3131