ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปรับปรุงงานคลังสินค้าและการขนสินค้าขึ้นรถขนส่ง 12 ชั่วโมง3333
2การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 12 ชั่วโมง3131
3การจัดการงานขายในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 12 ชั่วโมง4848