ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง3535
2ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2323
3การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
4ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง66
5เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 30 ชั่วโมง2424
6ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง6564
7การเชื่อม TIG 30 ชั่วโมง55
8ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2222
9ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง33
10เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมMicrosoftExcel 30 ชั่วโมง1111
11ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง98