ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มผลิตภาพการวางแผนการผลิตและลดการสูญเสียในการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง ด้วยหลักการ STEM 12 ชั่วโมง8080
2การลดความสูญเสียจากการผลิตสินค้าในชุมชน 12 ชั่วโมง2525